ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Inne usługi

Inne usługi

Zlecenia płatnicze

Stałe zlecenie płatnicze polega na powierzeniu bankowi wykonywania powtarzających...

Stałe zlecenie płatnicze polega na powierzeniu bankowi wykonywania powtarzających się płatności, dokonywanych w określonych terminach i na określone (stałe) kwoty. Można w ten sposób regulować należności za abonament radiowo-telewizyjny, czynsz, czesne i in. Klient posiadający rachunek bieżący i pomocniczy może skorzystać z dwóch rodzajów zleceń płatniczych: jednorazowych lub stałych.

Zlecenia stałe i jednorazowe można realizować na dowolny rachunek bankowy w Polsce ze środków zgromadzonych na koncie, należy jedynie pamiętać, aby w terminie płatności na rachunku znajdowały się środki wystarczające na pokrycie należności.

Korzyści:

 • szybkie i proste złożenie lub rezygnacja ze zlecenia stałego i jednorazowego
 • w celu uregulowania opłat nie są konieczne wizyty w Banku
 • to Bank pamięta o terminach płatności rachunków.

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to bezpieczny i wygodny sposób na regulowanie powtarzających...

Polecenie zapłaty to bezpieczny i wygodny sposób na regulowanie powtarzających się płatności, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości. Aby korzystać z polecenia zapłaty, Klient udziela wierzycielowi, czyli wystawcy faktury, dyspozycję pobierania z rachunku bankowego należności i przekazywania ich na rachunek wierzyciela.

Dzięki temu dłużnik, czyli odbiorca usługi, nie musi pamiętać o terminie dokonania przelewu w banku lub na poczcie – to wierzyciel inicjuje transakcję dokładnie w dniu płatności, a opłaty regulowane są przez bank. Jednocześnie Klient korzystający z polecenia zapłaty posiada pełny dostęp do informacji o wydatkach ponoszonych z tytułu realizowanych w ten sposób należności.

Polecenie zapłaty może służyć m.in. opłacaniu rachunków za energię elektryczną czy gaz, składek ubezpieczenia, rat kredytów.

Wrzutnia nocna

Wśród usług, jakie oferuje Bank Spółdzielczy w Tyczynie jest możliwość korzystania...

Wśród usług, jakie oferuje Bank Spółdzielczy w Tyczynie jest możliwość korzystania z wrzutni nocnej, która pozwala na dokonywanie wpłat gotówkowych po zamknięciu kas Banku, w dni wolne od pracy, święta - umożliwia bezpieczne przekazanie środków pieniężnych do Banku.

Bank, na podstawie dowodu wpłaty, przelicza i sortuje wpłatę a następnie uznaje rachunek Klienta kwotą wpłaty (z uwzględnieniem ewentualnych różnic kasowych stwierdzonych we wpłatach: dodatnich, wynikających z nadmiarów, lub ujemnych, wynikających z niedoborów).

Faktoring

     Faktoring to zobowiązanie ze strony Banku (faktora) do odpłatnego świadczenia przez określony czas usług na rzecz klienta, obejmujących...

Faktoring to zobowiązanie ze strony Banku (faktora) do odpłatnego świadczenia przez określony czas usług na rzecz klienta, obejmujących w szczególności finansowanie poprzez nabywanie wierzytelności i inkasowanie wierzytelności od dłużnika.

Najważniejsze cechy faktoringu:

 • przedmiot faktoringu - wierzytelności powstające w krajowym obrocie gospodarczym, istniejące i przyszłe, przy czym:
 • termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 90 dni, liczony od daty wystawienia faktury,
 • są odpowiednio udokumentowane - umową podstawową i/lub fakturą,
 • są niewymagalne,
 • są ściśle oznaczone, odpowiednio udokumentowane i bezsporne, co do istnienia,
 • wysokości i terminu płatności,
 • nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności prawem zastawu,
 • nie były i nie są przedmiotem wykupu przez innego nabywcę i przysługują wyłącznie Zbywcy,
 • ich przeniesienie nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, właściwości zobowiązania oraz zastrzeżeń zawartych w umowie podstawowej lub innych aktach,
 • nie są zajęte w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym prowadzonym przeciwko Zbywcy,
 • nie ciążą na nich żadne należności publicznoprawne, w szczególności opłaty skarbowe związane z umową podstawową (zostały uiszczone lub brak),
 • Dłużnikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia do nich zarzutów potrącenia, zwolnienia z długu, odnowienia zobowiązania, niespełnienia świadczenia wzajemnego, odroczenia terminu płatności,
 • okres świadczenia usługi - od 6 do 12 m-cy,
 • waluta - PLN.

Leasing

Usługi BPS Leasing uzupełniają ofertę produktów Banku Spółdzielczego w Tyczynie. Dzięki temu nasz Bank zapewnia swoim Klientom możliwość...

Usługi BPS Leasing uzupełniają ofertę produktów Banku Spółdzielczego w Tyczynie. Dzięki temu nasz Bank zapewnia swoim Klientom możliwość finansowania wszelkich potrzeb inwestycyjnych, niezależnie od tego czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny.

Nasza oferta obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości, jaki i nieruchomości.

Ruchomości nowe i używane, w tym:

 • maszyny, urządzenia, linie technologiczne,
 • samochody osobowe i dostawcze (o dmc do 3,5 ton),
 • środki transportu
 • fotowoltaika

Leasing nieruchomości oferujemy przedsiębiorcom traktującym nieruchomości, jako źródło przychodu lub inwestycję. Finansujemy nieruchomości wykorzystywane na potrzeby własne lub przeznaczone na wynajem, a w szczególności:

 • budynki biurowe,
 • biurowo-magazynowe,
 • biurowo-usługowe,
 • magazyny i centra logistyczne.

Korzyści, które oferuje leasing:

 • Brak finansowania VAT
 • BPS Leasing przejmuje na siebie finansowanie podatku VAT od zakupu przedmiotu. Podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu.
 • Mniej formalności
 • Szybki i wygodny proces podpisywania umowy i przekazania przedmiotu leasingu. BPS Leasing wyręcza Klienta w kontaktach z urzędem komunikacji, dostawcą oraz firmą ubezpieczeniową.
 • Elastyczne struktury opłat Możliwość dopasowania opłat leasingowych do założeń projektu inwestycyjnego poprzez ukształtowanie wysokości płatności rat leasingowych, opłaty wstępnej oraz wartości końcowej.
 • Korzyści podatkowe
 • Opłata wstępna i raty leasingowe mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu.
 • Brak obciążenia bilansu
 • Dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw typowa dla rynku transakcja leasingowa nie obciąża bilansu firmy, tzn. korzystający nie wykazuje zobowiązań leasingowych w swoim bilansie.
 • Tańsze usługi dodatkowe
 • Możliwość skorzystania z licznych rabatów oraz preferencyjnych stawek ubezpieczenia wynegocjowanych przez BPS Leasing.

Przekazy MoneyGram

Bank Spółdzielczy w Tyczynie świadczy usługi w zakresie przesyłania i odbierania pieniędzy za pośrednictwem MoneyGram...

Bank Spółdzielczy w Tyczynie świadczy usługi w zakresie przesyłania i odbierania pieniędzy za pośrednictwem MoneyGram - lidera w transferach środków pieniężnych. Usługa tego samego dnia – prosto, szybko i niezawodnie. Otrzymujesz pieniądze? - poproś o numer przelewu - odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego w Tyczynie - wypełnij formularz odbioru - odbierz swoje środki Przesyłasz pieniądze? - odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego w Tyczynie - wypełnij prosty formularz zlecenia przelewu - skontaktuj się z odbiorcą przelewu celem podania numeru przelewu