ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie spłaty kredytu w następujących okresach:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy. W trakcie Zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane.

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Bank Spółdzielczy w Tyczynie rekomenduje następujące sposoby składania wniosków:

  1. osobiście w Placówkach Banku,
  2. drogą pocztową na adres Banku,
  3. poprzez system bankowości elektronicznej, wyłącznie w przypadku kiedy występuje jeden kredytobiorca,
  4. drogą e-mailowa na adres: wakacje.kredytowe@bstyczyn.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców.

Wniosek o wakacje kredytowe można składać od dnia 29.07.2022 r. Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu (najpóźniej do godziny 15:00 w dniu zapadalności raty). W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data doręczenia Wniosku do Banku.

Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

Wniosek o wakacje kredytowe

Informacja o ryzykach

Instrukcja wysyłania wniosków o wakacje kredytowe składanych drogą elektroniczną

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom