ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Praca w Banku Spółdzielczym w Tyczynie

Praca w Banku Spółdzielczym w Tyczynie

Bank Spółdzielczy w Tyczynie informuje, że została ogłoszona rekrutacja na stanowisko: Kasjer – dysponent

Miejsce pracy: Tyczyn

Główne zadania:

 • Sprzedaż i obsługa Klientów w zakresie podstawowych produktów i usług
 • Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów
 • Realizacja planów sprzedaży
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z pozyskanymi Klientami
 • Dbanie o pozytywny wizerunek Banku i najwyższe standardy obsługi Klienta Banku Obsługa operacji i transakcji gotówkowych złotowych i walutowych
 • Aktywne prowadzenie działań marketingowych wspomagających proces sprzedaży

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe
 • Predyspozycje sprzedażowe, praktyczna znajomość technik sprzedaży i negocjacji
 • Znajomość obsługi komputera oraz Pakietu MS Office
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Ukierunkowanie na realizację zadań i osiąganie założonych celów
 • Wysoka etyka pracy oraz kultura osobista
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w bankowości, w szczególności w sektorze bankowości spółdzielczej.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających cv i list motywacyjny w terminie do 14.01.2022 r. na adres: Bank Spółdzielczy w Tyczynie, ul. Mickiewicza 6, 36-020 Tyczyn lub adres e-mail sekretariat@bstyczyn.pl

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w cv / liście motywacyjnym oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. Na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Bank Spółdzielczy w Tyczynie z siedzibą w Tyczynie, ul. Mickiewicza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczonego tam zdjęcia (wizerunku). Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W REKRUTACJI PRACOWNICZEJ

Bank Spółdzielczy w Tyczynie informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Tyczynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 6, 36-020 Tyczyn, jest Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem” lub „Bankiem”).

 • Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bstyczyn.pl lub pisemnie poprzez złożenie pisma w sekretariacie Banku.

 • Cele przetwarzania danych osobowych, okres i podstawa prawna ich przetwarzania:
 1. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w następujących celu przeprowadzenia rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy Banku.
 2. Archiwizacja danych kandydatów na pracowników przez okres 3 lat od daty złożenia dokumentów.
 3. Podstawą prawną niniejszego celu przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 5 ust.2, art. 6 ust. 1 lit. f), art. 17 ust. 3 lit. b) lub e), art.18 ust 2, art. 21 ust.1 zdanie ostatnie RODO.
 • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • Informacja o odbiorcach danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych, tj. podmiotami, którym Bank może ujawnić Państwa dane są m. in.: Podmiot z którym Bank współpracuje w zakresie obsługi prawnej lub dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności kancelarie prawne.

 • Prawa osób, których dane dotyczą.
 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 2. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 3. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się 
  z naruszeniem przepisów RODO”, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 4.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy
  z Bankiem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń ani kontaktu w tej sprawy z Bankiem