ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Promocyjna Lokata Wiosenna!

Promocyjna Lokata Wiosenna!

Warunki korzystania z lokaty oszczędnościowej:

  1. Lokata służy do przechowywania środków pieniężnych, mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące rezydentami.
  2. Promocja obowiązuje od dnia 19.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
  3. Warunkiem skorzystania z oferowanego w ramach promocji oprocentowania jest wpłata lokaty w kwocie minimum 500,00 zł.
  4. Otwarcie rachunku lokaty następuje po zawarciu Umowy pomiędzy Bankiem i osobą występującą o otwarcie oszczędnościowej lokaty terminowej „Promocyjna Lokata Wiosenna”
  5. Oprocentowanie lokaty promocyjnej wynosi 2,50% według zmiennej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.
  6. Okres trwania lokaty promocyjnej wynosi 6 miesięcy.
  7. Lokata promocyjna jest nieodnawialna.
  8. Odsetki od lokaty promocyjnej podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
  9. Niedotrzymanie terminu promocyjnej lokaty skutkuje utratą prawa do odsetek.
  10. Jako potwierdzenie otwarcia Klient otrzymuje „Potwierdzenie otwarcia lokaty oszczędnościowej w złotych”